Back to top

เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

ยินดีต้อนรับสู่ www.pipperstandard.com เว็บไซต์และชื่อโดเมนนี้ได้รับการจัดการและเป็นเจ้าของโดยบริษัท Equator Pure Nature Co., Ltd.

การเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์ สินค้า และบริการผ่านทางเว็บไซต์นี้ (รวมเรียกว่า “การใช้งาน”) อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ (เรียกว่า “เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์”) สำหรับการใช้บริการ คุณจะต้องยอมรับข้อตกลงในการใช้บริการ ซึ่งรวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว ทั้งนี้พิพเพอร์ สแตนดาร์ดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คุณควรตรวจสอบหน้านี้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

1. ทรัพย์สินทางปัญญา

1.1 พิพเพอร์ สแตนดาร์ดและโลโก้พิพเพอร์ สแตนดาร์ด ถือเป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท Equator Pure Nature Co., Ltd. (เครื่องหมายการค้า) ข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อความ เนื้อหา ข่าวสาร กราฟิก โลโก้ รูปแบบ การจัดวาง ดาวน์โหลด ราคาสินค้าและการบริการ (เนื้อหา) เป็นเจ้าของหรือจดทะเบียนโดยบริษัท Equator Pure Nature Co., Ltd. ห้ามมิให้ทำซ้ำ ปรับปรุง ดัดแปลง แจกจ่าย จำหน่าย แก้ไข เผยแพร่ หรือจัดเก็บเนื้อหา หรือเครื่องหมายการค้าเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ นอกเหนือจากการได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท Equator Pure Nature Co., Ltd. หรือตามที่กฎหมายอนุญาต สงวนลิขสิทธิ์เฉพาะบริษัท Equator Pure Nature Co., Ltd.

1.2 คุณต้องไม่เชื่อมโยง ไม่ว่าส่วนใดๆก็ตามของเว็บไซต์ โดยมิได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากพิพเพอร์ สแตนดาร์ด

2. การเชื่อมโยงและบุคคลที่สาม

2.1 คุณต้องไม่เชื่อมโยง ไม่ว่าส่วนใดๆก็ตามของเว็บไซต์โดยมิได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากพิพเพอร์ สแตนดาร์ด

2.2 เว็บไซต์อาจมีการเชื่อมโยงหรือแสดงเนื้อหาของบุคคลที่สาม รวมทั้งเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยองค์กรหรือบุคคล (เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม) เนื้อหาของบุคคลที่สามและเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของพิพเพอร์ สแตนดาร์ด พิพเพอร์ สแตนดาร์ดจะไม่รับรอง อนุมัติ ให้การรับประกันใดๆ หรือข้อเรียกร้องเกี่ยวกับบุคคลที่สาม เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม หรือผลิตภัณฑ์ การบริการหรือข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม หรือในส่วนของเจ้าของหรือผู้ดำเนินการเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือการดำเนินการขององค์กรนั้นๆ หากคุณใช้เนื้อหาของบุคคลที่สามหรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม คุณจะต้องรับผิดชอบต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นด้วยตัวของบุคคลผู้นั้นเอง

3. ข้อกำหนดในการจำหน่ายสินค้า

3.1 ในการสั่งซื้อ คุณสามารถทำการซื้อสินค้าภายใต้ข้อกำหนดของเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ ทุกการสั่งซื้อจะขึ้นอยู่กับความพร้อมของสินค้าและการยืนยันราคาสั่งซื้อ เวลาในการจัดส่งอาจแตกต่างกันตามความพร้อม การค้ำประกันหรือการนำเสนอใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเวลาการจัดส่ง อาจเกิดความล่าช้าซึ่งจะขึ้นอยู่กับความล่าช้าของไปรษณีย์ หรือเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของเรา โปรดดูที่การจัดส่งสินค้าหรือการคืนสินค้าสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

4. ข้อตกลงของเรา

เมื่อคุณทำการสั่งซื้อสินค้า คุณจะได้รับอีเมลยืนยันการสั่งซื้อ อีเมลนี้จะเป็นเพียงการรับทราบ จะไม่ถือว่าเป็นการยอมรับการสั่งซื้อ ข้อตกลงของการสั่งซื้อสินค้าจะยังไม่เกิดขึ้นจนกว่าการชำระเงินจะได้รับการอนุมัติจากเรา และเราได้หักเงินจากบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของคุณแล้ว

5. การตั้งราคาและสินค้าคงคลัง

5.1 พิพเพอร์ สแตนดาร์ดพยายามทำให้แน่ใจว่าทุกรายละเอียด คำอธิบายและราคาที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้มีความถูกต้อง ซึ่งความผิดพลาด (รวมถึงข้อผิดพลาดของการประมวลผล) อาจเกิดขึ้นได้ หากเราพบข้อผิดพลาดในราคาหรือการชำระค่าสินค้าใดๆ เราจะทำการแจ้งให้คุณทราบโดยเร็วที่สุด และให้สิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อ หากเราไม่สามารถติดต่อคุณได้ เราจะทำการยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นๆ หากคุณได้ทำการชำระเงินก่อนที่การสั่งซื้อถูกยกเลิก คุณจะได้รับการคืนเงินเต็มจำนวน

5.2 ราคาของสินค้าได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว สำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม จะถูกแสดงแยกออกมาต่างหากอย่างชัดเจนและรวมอยู่ใน ‘ยอดรวม’

5.3 การบริการอาจมีข้อผิดพลาดของการพิมพ์ ข้อผิดพลาดอื่นๆ ความไม่ถูกต้องและความไม่สมบูรณ์ ดังนั้นเราจึงขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง หรือความไม่สมบูรณ์ และมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงข้อมูลได้ตลอดเวลาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำสั่งซื้อใดๆ ที่คุณเว้นว่างเกี่ยวกับข้อมูลในการบริการ ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดหรือความไม่ถูกต้อง หรือข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบัน ข้อมูลที่เกี่ยวกับราคา, การจัดส่งสินค้า, เงื่อนไขการชำระเงิน หรือนโยบายการคืนสินค้า

6. คำอธิบายสินค้า

ในการอธิบายสินค้าที่มีจำหน่ายเพื่อการสั่งซื้อออนไลน์ พิพเพอร์ สแตนดาร์ดพยายามที่จะทำให้ถูกต้องที่สุด อย่างไรก็ดี พิพเพอร์ สแตนดาร์ดไม่รับประกันว่าคำอธิบายสินค้า หรือเนื้อหาอื่นๆ ของการบริการจากพิพเพอร์ สแตนดาร์ดนั้นถูกต้อง สมบูรณ์ น่าเชื่อถือ เป็นปัจจุบัน หรือปราศจากข้อผิดพลาด หากสินค้าใดๆ ที่นำเสนอโดยพิพเพอร์ สแตนดาร์ดไม่เป็นดังคำอธิบาย สามารถคืนสินค้าได้ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้โดยที่สินค้าต้องอยู่ในสภาพที่ยังไม่ผ่านการใช้งาน

7. การชำระเงิน

เมื่อเราได้รับคำสั่งซื้อสินค้าของคุณ เราจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของบัตรที่ใช้ในการชำระเงินเพื่อให้แน่ใจว่ามีจำนวนเงินเพียงพอที่จะตอบสนองการทำธุรกรรมได้ สินค้าจะไม่ถูกจัดส่งจนกว่าการตรวจสอบเบื้องต้นจะเสร็จสมบูรณ์และบัตรของคุณจะถูกหักเพียงครั้งเดียวหลังจากคำสั่งซื้อสินค้าได้รับการยอมรับ

8. รหัสส่วนลด

ข้อเสนอรหัสส่วนลดจะมีเป็นครั้งคราว ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการสั่งซื้อใดๆ หรือสินค้าที่ระบุไว้ผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น เงื่อนไขการใช้รหัสส่วนลดจะขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่ระบุไว้

9. การคืนสินค้าและการคืนเงิน

พิพเพอร์ สแตนดาร์ดไม่มีสิทธิ์ในสินค้าที่ส่งคืนจนกว่าสินค้านั้นๆ จะมาถึงคลังสินค้า การคืนเงินอาจทำได้โดยไม่เรียกร้องการคืนสินค้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเรา ในสถานการณ์นี้ พิพเพอร์ สแตนดาร์ดขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในสินค้าที่ถูกคืน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคืนสินค้าและการคืนเงิน โปรดดูที่การคืนสินค้า

10. การยกเลิกจากท่าน

ท่านสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ก่อนสินค้าส่งออกเท่านั้น โดยส่งคำสั่งซื้อแจ้งทางฟอร์ม ติดต่อเรา ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อเรากลับภายใน 24 ชั่วโมง กรณีที่สินค้าจัดส่งออกเรียบร้อยแล้ว ท่านจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ ยกเว้นการคืนสินค้าตามเงื่อนไขส่วนของการคืนสินค้า

11. การดำเนินการของคุณ

11.1 สิ่งที่ห้ามทำ:

(a) ใช้เว็บไซต์ในทางฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อกำหนดใดๆ

(b) ใช้เว็บไซต์ในทางรุกราน ก่อกวน คุกคาม ติดตาม ข่มขู่หรืออื่นๆ ต่อบุคคลอื่น

(c) แทรกแซง ทำลาย หรือสร้างเหตุการณ์ไม่เหมาะสมบนเว็บไซต์

(d) อัพโหลด โพสต์ เผยแพร่ หรืออื่นๆ ซึ่งเป็นเนื้อหาที่:

(i) ไม่ได้เป็นงานต้นฉบับของคุณ หรืออาจเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิอื่นๆ ของบุคคลอื่น

(ii) เป็น หรือคาดว่าจะเป็นการหมิ่นประมาท ล่วงละเมิด หยาบคาย ข่มขู่ เหยียดหยาม อนาจาร ก้าวร้าว ดูหมิ่น หรืออื่นๆ ที่ผิดกฎหมาย รวมถึงเนื้อหาที่เกี่ยวกับเชื้อชาติหรือศาสนาในทางไม่เหมาะสม ก่อให้เกิดความรุนแรงหรือความเกลียดชัง หรือมีแนวโน้มในการโจมตี ดูหมิ่นผู้อื่นเกี่ยวกับชาติพันธุ์ ศาสนา ความเชื่อ เพศ อายุ รสนิยมทางเพศ หรือความพิการทางร่างกายหรือจิตใจใดๆ

(iii) ประกอบด้วยภาพหรือข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น นอกจากได้รับการยินยอมจากบุคคลนั้น

(iv) คุณรู้หรือสงสัย หรือคาดว่าจะรู้หรือสงสัยว่ามีความผิด หลอกลวง หรือเป็นเท็จ

(v) ประกอบด้วยเนื้อหาที่ไม่มีจุดประสงค์ ไม่จำเป็น หรือซ้ำซ้อนเป็นจำนวนมาก หรือ

(vi) ประกอบด้วยเนื้อหาการเงิน กฎหมาย การแพทย์ หรือข้อคิดเห็นทางวิชาชีพอื่นๆ

หากคุณพบว่ามีการกระทำดังที่กล่าวมาข้างต้น กรุณาติดต่อเรา

11.2 พิพเพอร์ สแตนดาร์ดขอสงวนสิทธิ์ในการยับยั้งหรือระงับการเข้าถึงเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน รวมถึงมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือลบเนื้อหาและการเผยแพร่อื่นๆที่ได้กระทำในเว็บไซต์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การเผยแพร่เนื้อหาหรือการกระทำใดๆที่ได้ทำผ่านเว็บไซต์ของเรา เท่ากับคุณยินยอมและอนุญาตให้พิพเพอร์ สแตนดาร์ดได้รับกรรมสิทธิ์การใช้งาน แบบไม่ผูกขาดทั่วโลก ทั้งยังปลอดค่าลิขสิทธิ์สำหรับการนำไปใช้ ทำซ้ำ แก้ไข และใช้ประโยชน์จากเนื้อหานั้นๆในทุกรูปแบบและทุกจุดประสงค์

11.3 พิพเพอร์ สแตนดาร์ดจะไม่รับผิดชอบและไม่ยอมรับความผิดที่เกิดจากเนื้อหาใดๆ ที่บรรจุ โพสต์ เผยแพร่หรืออื่นๆ บนเว็บไซต์โดยบุคคลอื่น นอกเหนือจากพิพเพอร์ สแตนดาร์ด พิพเพอร์ สแตนดาร์ดจะไม่รับรองความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือคำกล่าวใดๆ โดยบุคคลอื่น นอกเหนือจากพิพเพอร์ สแตนดาร์ด

11.4 คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายต่อพิพเพอร์ สแตนดาร์ดและเจ้าหน้าที่ฝ่ายอื่นๆ ลูกจ้าง ตัวแทน ผู้ทำสัญญา ซัพพลายเออร์และผู้ออกใบอนุญาต (รวมถึงบริษัทในเครือ) ของพิพเพอร์ สแตนดาร์ด ในส่วนของความผิดใดๆ ความสูญเสียหรือความเสียหาย (รวมถึงค่าใช้จ่ายทางด้านกฎหมาย) ความเดือดร้อนหรือเหตุการณ์ไม่ดีที่เกิดขึ้น (ทั้งหมดหรือบางส่วน) จากการละเมิดหรือความล้มเหลวในการปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ หรือการละเลยหรือการปฏิบัติโดยมิชอบที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์เหล่านี้ในส่วนของคุณหรือบริษัทในเครือของคุณ

12. ข้อสงวนสิทธิ์

การเข้าถึงเว็บไซต์ของเราถือว่ามีความเสี่ยง ไม่เพียงแต่เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเท่านั้น แต่ซอฟแวร์หรือข้อมูลของคุณอาจจะได้รับความเสียหายจากการแพร่กระจายไวรัสใดๆ ผ่านทางเว็บไซต์นี้ หรือจากเนื้อหาหรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเกิดจากการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของพิพเพอร์ สแตนดาร์ดไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง พิพเพอร์ สแตนดาร์ดจะได้รับการยกเว้น ตามขอบเขตของกฎหมาย เงื่อนไขการรับประกัน และสิทธิในการเรียกร้องทั้งหมด (ทั้งโดยตรงและโดยนัยยะ) คุณยินยอมที่จะชดใช้ค่าเสียหาย รวมถึงค่าใช้จ่ายสำหรับบุคคลอื่นๆที่ได้รับผลกระทบจากการเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณ ไม่ว่าจะทางใดๆก็ตาม

13. ความเสี่ยงจากการสูญหาย

สินค้าที่ทำการซื้อจากพิพเพอร์ สแตนดาร์ดจะดำเนินตามสัญญาการจัดส่ง ซึ่งหมายความว่ามีความเสี่ยงต่อการสูญหาย และสินค้าบางชนิดจะไปถึงคุณโดยส่งผ่านทางผู้จัดส่ง

14. บัญชีของคุณ

หากคุณใช้บริการของพิพเพอร์ สแตนดาร์ด คุณมีส่วนรับผิดชอบในการรักษาความเป็นส่วนตัวของบัญชีและรหัสผ่านของคุณ คุณตกลงที่จะยอมรับความรับผิดชอบ สำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีหรือรหัสผ่านของคุณ

15. การระงับการเข้าถึงเว็บไซต์

พิพเพอร์ สแตนดาร์ดขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับหรือยกเลิกการเข้าถึงเว็บไซต์ ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมถึงมีสิทธิ์ในการระงับ ปรับปรุง เว็บไซต์ของพิพเพอร์ สแตนดาร์ด โดยไม่จำกัดระยะเวลา

16. นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราตั้งขึ้นเพื่อกำหนดวิธีการที่เราจะใช้ข้อมูลของคุณ สามารถอ่านได้ที่หน้า นโยบายความเป็นส่วนตัว เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของพิพเพอร์ สแตนดาร์ดความเป็นส่วนตัวของพิพเพอร์ สแตนดาร์ด การใช้เว็บไซต์นี้หมายถึงคุณเห็นด้วยกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของพิพเพอร์ สแตนดาร์ด.

17. ขอบเขตอำนาจศาล

เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้กฎหมายของราชอาณาจักรไทย

18. การติดต่อ

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์นี้ กรุณาติดต่อเราที่   info@pipperstandard.com หรือโทร. 02-719-9650.

การส่งสินค้า

นโยบายการส่งสินค้าของคุณเป็นอย่างไร?

เรามีข้อเสนอการจัดส่งฟรีสำหรับทุกการสั่งซื้อที่มีมูลค่าเกิน 800 บาท

ทุกการสั่งซื้อจำเป็นที่จะต้องมีลายเซ็นเมื่อได้รับการส่งมอบสินค้า สำหรับระยะเวลาการจัดส่งมีรายละเอียดดังนี้

ประเภท ระยะเวลาในการจัดส่ง
แบบมาตรฐาน 3-7 วันทำการ(1)
(1)วันทำการ หมายถึง วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

พิพเพอร์ สแตนดาร์ดประเทศไทยมิได้เป็นผู้ทำการจัดส่งสินค้าด้วยตัวเองและมีบริษัท บุคคลที่สามเป็นผู้ทำการจัดส่งสินค้า

ฉันจะติดตามสินค้าได้อย่างไร?

กรุณาค้นหาหมายเลขติดตามการจัดส่งสินค้าของคุณจากอีเมลยืนยันการส่งสินค้าหรือล็อกอินเข้าสู่บัญชีของคุณ โดยไปที่เว็บไซต์http://th.ke.rnd.kerrylogistics.com/shipmenttracking/ แล้วกรอกหมายเลขที่คุณได้รับลงในช่องติดตามการจัดส่งสินค้า เพื่อตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้าของคุณ กรุณาให้เวลาสำหรับเว็บไซต์ ในการอัพเดตสถานะการจัดส่งสินค้าของคุณ ภายในเวลาประมาณไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่คุณได้รับอีเมลยืนยันการจัดส่ง สินค้า

ฉันจะรับสินค้าอย่างไรถ้าหากไม่อยู่บ้าน?

หากคุณไม่ได้อยู่ที่บ้านเพื่อรับสินค้า จะได้รับใบแจ้งเตือนในตู้จดหมาย

ฉันไม่ได้รับสินค้า

กรุณาจดบันทึกหมายเลขติดตามการจัดส่งที่ได้รับ จากอีเมลยืนยันการส่งสินค้าหรือเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณ โดยไปที่เว็บไซต์ http://th.ke.rnd.kerrylogistics.com/shipmenttracking/ แล้วใส่หมายเลขในช่องติดตามการจัดส่งสินค้าเพื่อตรวจดูสถานะสินค้าของคุณ โดยจะใช้เวลาประมาณไม่กี่ชั่วโมงหลังจากคุณได้รับอีเมลยืนยันสินค้า

หากเกิดความล่าช้าในการจัดส่งสินค้า จะมีการแจ้งข้อมูลลงในเว็บไซต์ ในกรณีที่คุณไม่พบการอัพเดตสถานะสินค้าของคุณ หลังจากได้รับอีเมลยืนยันการจัดส่งสินค้าผ่านมาแล้ว 1 สัปดาห์ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราสำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ฉันได้รับสินค้าหลายกล่อง ฉันถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหลายรายการใช่ไหม

เรารู้ว่าคุณตื่นเต้นที่จะได้รับสินค้า หากคุณได้รับสินค้ามากกว่าหนึ่งกล่องซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยาก โปรดมั่นใจได้ว่า เราจะเรียกเก็บค่าบรรจุภัณฑ์เพียงหนึ่งครั้งต่อการสั่งซื้อเท่านั้น โดยไม่คำนึงถึงจำนวนกล่องที่จะได้รับ

มีการขนส่งระหว่างประเทศหรือไม่?

ขออภัยในความไม่สะดวก ณ ตอนนี้ เรามีการจัดส่งเพียงแค่ในประเทศไทยเท่านั้น หากคุณอาศัยอยู่ในต่างประเทศ โปรดตรวจสอบเว็บไซต์พิพเพอร์ สแตนดาร์ดอื่นๆ ที่ด้านล่างของเว็บไซต์ของเรา

การคืนสินค้า

การคืนสินค้าสำหรับการซื้อสินค้าออนไลน์

สินค้าที่คืนต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมป้ายราคา

สินค้าที่สั่งซื้อผ่าน www.pipperstandard.com ที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ (ใหม่, ไม่ผ่านการใช้งาน, ไม่ผ่านการซัก ไม่ผ่านการแก้ไขหรือชำรุด) พร้อมป้ายราคาสินค้า สามารถคืนได้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ระบุในใบเสร็จรับเงิน การคืนเงินจะถูกทำในรูปแบบเดียวกับการชำระเงินภายใน 30 วัน นับตั้งแต่ได้รับสินค้าที่ลูกค้าต้องการคืน เพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการอยู่ในเวลาที่เหมาะสม กรุณากรอกแบบฟอร์มออนไลน์ที่ www.pipperstandard.com เพื่อรับรหัสการคืนสินค้า, กรอกรายละเอียดแบบฟอร์มการคืนสินค้า(ที่อยู่ด้านล่างของใบเสร็จรับเงินที่มา พร้อมกับสินค้า) และแนบมาในแพ็คเกจสินค้าที่คุณต้องการส่งคืน

สินค้าลดล้างสต็อค สินค้าในบรรจุภัณฑ์ ไม่สามารถคืนได้ ค่าส่งสินค้าจะไม่สามารถคืนเงินได้

พิพเพอร์ สแตนดาร์ดออนไลน์สโตร์เป็นร้านที่เป็นเอกเทศมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นของตัว เอง การคืนสินค้าที่สั่งซื้อออนไลน์สามารถทำได้เฉพาะที่พิพเพอร์ สแตนดาร์ดออนไลน์สโตร์ เท่านั้น เราต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่สินค้าที่สั่งซื้อออนไลน์ไม่สามารถทำการ เปลี่ยนสินค้าได้

สำหรับสินค้าที่ซื้อที่ร้านพิพเพอร์ สแตนดาร์ด จะไม่สามารถใช้วิธีการคืนสินค้าตามข้างต้นได้