Back to top

มิสเตอร์ปีเตอร์ เวียนแมน เริ่มศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการคัดเลือกผลไม้ชนิดต่างๆ เข้าสู่กระบวนการหมักชีวภาพ เพื่อให้ได้น้ำหมักชีวภาพที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งใช้เป็นส่วนผสมสำคัญในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดต่างๆ