Back to top

นวตกรรมเอกสิทธิ์สิทธิบัตร เฉพาะของพิพเพอร์ สแตนดาร์ด น้ำหมักจากผลไม้ถูกใช้เป็นส่วนประกอบในทุกผลิตภัณฑ์ของเรา เพื่อพลังการทำความสะอาดเทียบเท่าผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือนที่ใช้สารเคมีเป็นส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับสิทธิบัตรหลายฉบับจากสหรัฐอเมริกา และสิทธิบัตรมากมายระหว่างประเทศ ดังนี้:

US 9,605,235

US 9,598,662

US 9,598,661

US 9,593,296

US 9,434,913

US 9,493,729

US 9,434,912

US 9,434,914